בנק החסד

ניהול קרנות צדקה וחסד באמצעות "בנק החסד"

גמילות חסד במקורות ובדברי חז"ל

אמר שלמה המלך בספר קהלת 'והכסף יענה את הכל'. ואכן מי לא מכיר את המושג 'כסף' 'הלוואה' 'תזרים מזומנים' 'סיוע כספי דחוף' – זה מלווה את האדם כל ימי חייו, וסביב זה הכל נסוב. הכל עולה כסף ולשם כך יש לעבוד ולהרוויח כסף לקנות וחוזר חלילה… וכבר אמרו חז"ל 'על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים'
לשם כך נצטווינו בתורה פעמים רבות על גמילות חסדים בכלל ועל הלוואת כספים בפרט. והתייחדה לכך מצוה מפורשת ומיוחדת בתורה בפרשת משפטים 'אם כסף תלוה את עמי'.
מצוות החסד הינה אחד מסימני ההיכר של עם ישראל כידוע 'ביישנים רחמנים וגומלי חסדים', ואכן מאז ועד ימינו לא פסקו גמח"ים בישראל בהלוואות ללא ריבית, ובעזרה וסיוע הדדית בתחומים רבים, אך הלוואות הכספים הינה המושג הפשוט של 'גמילות חסדים – גמ"ח'.
ואכן אנשים נדיבי לב הפרישו מממונם והקימו גמחי"ם שונים לעזר ואחיסמך לכל הנצרך לכך, וכבר אמרו חז"ל 'גמילות חסדים בין לעשירים ובין לעניים'. וכבר פסק הרמב"ם שהמעלה הראשונה והגדולה בצדקה – היא לתת הלוואה לנצרך לכך שע"י ההלוואה לא יפול ממעמדו ויצטרך לבריות. ואמרו חז"ל 'גדולה גמילות חסדים מן הצדקה'.

הגמ"חים בישראל

אכן מאז ועד עולם אנשים טובי לב וכן ארגונים ומוסדות שונים הקימו גמ”חים שונים, ועל ידם נעזרים רבבות עמך בית ישראל בהלוואות ללא ריבית, ומסייעים לאנשים רבים שלא ליפול פיננסית או בעזרה יומיומית או בס"ד לקראת שמחות, או ח"ו טיפולים רפואיים נצרכים.
ואין כאן מקום להאריך את החסד הרב המסתעף מזכויות אלו של הלוואת גמ"ח, ולדוגמא אדם שקבל הלוואה נצרכת מאד וע"י לא נפל ממעמדו ונשבר, ויכל להמשיך לתפקד בבית ובעבודה כמובן שכל הזכויות המסתעפות שהוא בניו ובני ביתו ממשיכים לתפקד וכל זכויות שממשיכים הלאה לעשות – ודאי הכל נזקף לזכותו של המלווה שהלווה לו את הכסף, ואפשר לו להשאר במצבו ולתפקד כרגיל ולהמשיך בחיי היום יום בכבוד.

הגמ"חים
בישראל

והאריך מרן ה'חפץ חיים' זיע"א בספרו 'אהבת חסד' על החיוב של כל אחד להקים גמ"ח אם מעט ואם הרבה, ומציין שמי שקשה עליו הטיפול בהקמת גמ"ח וניהולו – יש עצה עבורו והיא: להפקיד את כספו המיועד לגמ"ח אצל אדם אחר שינהל עבורו את הגמ"ח.
עוד נקודה נפלאה מציין מרן ה'חפץ חיים' זיע"א שכל מי שחבר בגמ"ח של רבים לא מחשבים לו בשמים רק את ההלוואות מניתנו מכספו, אלא את כל ההלוואות שנתן הגמ"ח בהשתתפות כולם – כל אלו נזקפים לזכותו, א"כ מה גדול ורב זכותו של מי שחבר בגמ"ח של רבים כמו 'בנק החסד', כאשר כל ההלוואות הרבות שניתנות ללוים הרבים, כל אלו נזקפות לכל אחד ואחד מהשותפים בבנק החסד. וא"כ אין ערוך לשכר המצוה ולכל החסד המסתעף ממנה כאמור לעיל.

בנק החסד
שע"י 'מוסדי עולם'
בישראל

'בנק החסד' שע"י 'מוסדי עולם'

כאן נכנסה לתמונה 'מוסדי עולם' והקימה את 'בנק החסד' בדיוק למטרה זו, ואכן רבים זכו לקיים מצוות גמ"ח בהידור ע"י בנק החסד הפועלת בשליחותם.
בבנק החסד ניתן לפתוח ולהקים קרנות שונות המשמשות לצורך מצות החסד כאשר כל הטיפול הניהול הביצוע הגבייה וכו' הכל מטופל ע"י 'בנק החסד'.
כל אחד יכול לפתוח חשבון עבור הגמ"ח שרוצה להקים בכל סכום שהוא סכומים קטנים וסכומים גדולים לתקופה קצרה או ארוכה לפקדון או בתרומה בשקלים או בדולרים או בכל מטבע שהוא, מכסף אישי / חסכון כספי צדקה או כספי מעשרות.
כאמור יש כאן גם עצה של 'פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול' דהיינו מסכומים קטנים המצטרפים מידי חודש בחודשו בהוראת קבע וכדו' לאחר תקופה יש כאן גמ"ח גדול מאד והרבה גמחי"ם גדלו והתבססו ע"י בנק החסד בעקבות רעיון זה.
כאמור רעיון זה הינו טוב גם לצורך חסכון לטווח ארוך עבור כל אחד או עבור הילדים וכדו' כאשר הסכומים המצטברים עושים מצוות כל רגע ורגע עד ליום בו ידרש הכסף חזרה. ואז יכול המפקיד לקבל את כספו בחזרה עם ריביות גדולות לא של אחוזי ריבית ח"ו אלא ריביות גדולות ועצומות של זכויות ומעשים טובים עד אין קץ.
כך כאמור המפקידים נהנים משקט נפשי, ואת הטיפול בשטח עושה בנק החסד, את כל הטיפול בלווים /בקשות הלוואה/ שטרות/ טפסים /ערבים/ בטחונות/ גבייה וכו' וכו' הכל נעשה ע"י בנק החסד כאשר לרשותו עומדות תוכנות משוכללות מתאימות / צוות פקידות מנוסה/ צוות הנהלת חשבונות /רו"ח וכו'.
כמו"כ כ"א יכול לפתוח כמה ח-ן או ח-ן פנימיים עבור כל הילדים כ"א ח-ן בפני עצמו ולקבל דוחו"ת שונים על הגבייה ודפי ח-ן.

לפרטים נוספים, להצטרפות ולפתיחת חשבון